fr - nl

GALTIER Valorem INDEXEN GEBOUWEN & MATERIEEL 2018

+ 3,25 % voor gebouwen en + 2,21 % voor het materieel

Gelieve hieronder de GALTIER Valorem indexen te willen vinden. Risk managers, verzekeringsmakelaars en vastgoedbeheerders zitten er elk jaar vol ongeduld op te wachten aangezien de nieuwe index vaak gevolgd wordt door een nazicht of herziening van de verzekerde kapitalen.

De GALTIER Valorem Index is een gewogen index die gebaseerd is op de evolutie van de kostprijzen van de lonen, materialen en halffabricaten van het afgelopen jaar. Daarbij wordt rekening gehouden met diverse sectoren en diverse types gebouwen en materieel en met de conjunctuur.

De index geeft de kostprijsevolutie weer voor 2017. Deze wordt opgesplitst in de gebouwen-index en de materieel-index. Voor de gebouwen zien we een stijging van 3,25% en voor het materieel spreken we over een stijging van 2,21%.

GALTIER VALOREM INDEX op 01.01.2018 - de evolutie van het laatste decennium

De GALTIER Valorem Indexen voor gebouwen en materieel worden opgemaakt sedert 1960 en bestaan naast de ABEX-index (de index voor de private woningbouw) en de index van de consumptieprijzen.

GEBOUWEN-INDEX

De GEBOUWEN-INDEX is een gewogen index die berekend wordt op basis van de prijsevolutie van de verschillende types van gebouwen in België en Groot-Hertogdom-Luxemburg. Het gaat over industriegebouwen, kantoorgebouwen en utilitaire gebouwen.

Gebouwen-index voor 2017 overstijgt de inflatie (+3,25%).

In de jaren na de financiële crisis van 2007 zijn de bouwkostprijzen slechts matig gestegen en bleven deze onder het inflatieniveau. In 2017 was er duidelijk een kentering en overstegen de bouwkostprijzen duidelijk de inflatie. Volgende factoren speelden hierbij een belangrijke rol:

Enerzijds lagen de loonkosten vorig jaar in beperkte mate hoger dan de inflatie.

Anderzijds zijn, door de stijgende energieprijzen, speculaties en/of schaarste op de grondstoffenmarkten een aantal bouwmaterialen zoals staalproducten, kunststoffen en bitumineuze producten sterk gestegen in kostprijs. Vooral isolatiematerialen kenden hierdoor een forse stijging. De transportkosten werden samen met een stijging van de dieselprijs iets duurder. Beton- en baksteenproducten kenden een beperkte prijsstijging.

En ten slotte, de sedert de crisis aanhoudende druk op de winstmarges is in belangrijke mate weggevallen gezien de beter gevulde orderboekjes, met prijsstijgingen op totaalprojecten als gevolg.

MATERIEEL-INDEX

De MATERIEEL-INDEX wordt berekend op basis van de prijsevolutie van het bestaande machinepark in de BeLux. Deze gewogen index houdt rekening met de diverse sectoren, de landen van herkomst en het type materieel.

Materieel-index gestegen met 2,21%.

Het indexcijfer tekent een hogere waarde op, ten gevolge van de prijsstijgingen in de meeste toeleverende sectoren. Deze geleidelijke opwaartse beweging is waar te nemen over de gehele periode van 2017.
Een gematigde loonkoststijging en de stijgende trends in de betrokken sectoren zoals metaalsector, werktuigbouw en energie zorgen voor de gestegen index-waarde. ,
Voor de elektrische apparatuur en elektronicaproducten noteerden we een licht negatieve evolutie maar deze hebben het indexcijfer nauwelijks beïnvloed.
De prijsstijging in het goederenvervoer heeft ook bijgedragen tot de stijging en bepaling van het indexcijfer.

Per saldo bekomen we dus, op basis van een gewogen gemiddelde, een globale stijging van 2.21% voor het materieel.

GALTIER VALOREM INDEXEN IN EEN INTERNATIONALE CONTEXT

De bouwkostenindexen voor utilitaire gebouwen is in Nederland in iets mindere mate gestegen dan in België (+2,61%). In Frankrijk is een vergelijkbare stijging te zien, naargelang de bron +2,59%(ICC) resp. +2,85%(RI). In Duitsland stellen we dan weer een verhoging van de bouwkosten vast die deze van België duidelijk overstijgt (BPI Gewerbe +3,94%).

De GALTIER Valorem Indexen worden ook in een internationale context gebruikt. Internationale makelaars en verzekeringsmaatschappijen gebruiken deze indexen om de Belgische activa in hun portefeuille te actualiseren.

Aangezien GALTIER Valorem door de jaren heen een betrouwbare kennis heeft opgebouwd rond de opmaak en interpretatie van indexen en bouwkosten in binnen- en buitenland, zijn we ook in staat waarderingen uit te voeren ver buiten onze landsgrenzen.

GALTIER INDEXEN INTERNATIONAAL

INDEXEREN OP EEN LANGERE TERMIJN?

De GALTIER Valorem Indexen en de GALTIER Indexen Internationaal voor gebouwen en materieel zijn samengestelde, gewogen indexen. Langdurig gebruik van deze index leidt tot een afwijking van de realiteit. Voor een correcte waardering baseert GALTIER Valorem zich steeds op een fysieke inventarisatie van de materiële vaste activa.

Ons team staat vrijblijvend te uwer beschikking voor advies en bijkomende informatie