fr - nl

Raming van de te verzekeren kapitalen

Zijn uw vaste activa en uw bedrijfsschade goed verzekerd?
Hoe niet te laag, maar ook niet te hoog verzekeren?

Bij een schadegeval moeten de experten rekening houden met de verzekerde kapitalen om de schadevergoeding te bepalen.

Voorbeeld: uw gebouw is 200 waard, maar u verzekerde het voor 100. Er doet zich een schadegeval voor. De experten ramen de schade op 50. Een evenredigheidsregel wordt toegepast en uw vergoeding wordt verminderd tot 25 nl : (verzekerd kapitaal/te verzekeren kapitaal) X schade.

De beste oplossing is deze voorafgaande raming toe te vertrouwen aan Expertises GALTIER Valorem, een professioneel die zijn verantwoordelijkheid opneemt. Het is de enige manier om zeker te weten dat u de juiste premie betaalt en correct vergoed zal worden bij een schadegeval.

Patrimonium en bedrijfsschade goed verzekeren: meer dan 25% van de bedrijven komt een schadegeval nooit te boven!

Na een schadegeval lijdt een bedrijf, in afwachting van de herstart van zijn activiteiten, bedrijfsschade. Het is echt primordiaal om dit risico te verzekeren, kwestie van zo snel mogelijk weer in de financiële situatie van vóór het schadegeval te verkeren.
De verzekeringspolis ‘bedrijfsschade’ dekt de winstderving, de vaste kosten die niet meer gedekt worden door de activiteit en de nodige bijkomende kosten om het bedrijf weer snel te laten functioneren.

De toekomstige winst verzekeren: hoe deze ramen op basis van het verleden?

De becijfering van de bedrijfsschade is even complex als noodzakelijk voor het overleven van een bedrijf. Vandaar het belang om een beroep te doen op Expertises GALTIER Valorem, een vakkundig expert.

Voor u, makelaar

  • Vertrouw de beoordeling van de industriële risico’s toe aan een expertisedeskundige: een specifieke opdracht die de expert beroepsmatig aansprakelijk stelt.
  • en geregelde update van de te verzekeren kapitalen is nodig om zeker te weten dat bij een schadegeval de juiste schadevergoeding uitgekeerd wordt, zowel voor de materiële schade als voor de bedrijfsschade.

Neem contact met ons op

Antwoord en toegevoegde waarde van de Expertises GALTIER Valorem experten:

Expertises GALTIER Valorem verbindt er zich toe om een juiste raming te maken van de te verzekeren activa (gebouw, materieel), en van de te verzekeren bedrijfsschade.

Wat staat er op het spel en welke voordelen heeft een verzekering na de voorafgaande waardeschatting?

  • Een betere vergoeding bij schade: de verzekeraar past de evenredigheidsregel niet toe en uw vergoedingen beantwoorden aan de werkelijke kosten voor de heropbouw en de wedersamenstelling, en ook aan de werkelijk geleden bedrijfsschade.
  • Een juiste voorafgaande waardeschatting kan soms tot lagere premies leiden.

Raming van de bedrijfsschade op basis van al de risico’s

Expertises GALTIER Valorem raamt de te verzekeren kapitalen op grond van al de risico’s die op het patrimonium van het bedrijf wegen: brand, ontploffing, blikseminslag, elektrische schade, waterschade, storm, overstroming, grondverschuiving, machinebreuk, diefstal, instorting, aanrijding, en ook de cashbewegingen in en buiten het bedrijf (leverancier, klant, managementbedrijf, ...).

Expertises GALTIER Valorem : “Onze ervaring, uw zekerheid”


Professionalisme: De Expertises GALTIER Valorem Groep kan bogen op meer dan een eeuw ervaring in voorafgaande expertise, en draagt beroepshalve haar verantwoordelijkheid in haar diagnose.
Onafhankelijkheid en geheimhouding: Expertises GALTIER Valorem treedt uitsluitend op ten voordele van de verzekerden en benut de informatie die ze krijgt enkel en alleen voor haar opdrachten, en met de grootste discretie.
Deskundigheid: Expertises GALTIER Valorem zorgt voor een doorlopende opleiding van haar experten en commerciële medewerkers.