fr - nl

Privacybeleid

Wettelijke vermeldingen en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Met een bezoek aan de site van Expertises GALTIER Valorem erkent u alle wettelijke vermeldingen hierna te hebben gelezen en de betreffende bepalingen zonder voorbehoud na te leven.

Groep

De groep Expertises GALTIER Valorem werkt nu al meer dan een eeuw voor bedrijven en instellingen in Frankrijk, België en internationaal.

Expertises GALTIER Valorem is erkend op vier grote vakgebieden:

  • analyse en raming van risico’s en schade,
  • diagnose en schatting van het onroerend en roerend patrimonium,
  • inventaris en audit van de vaste activa,
  • diagnose en schatting van bedrijven

Deze knowhow berust op de competenties en de onafhankelijkheid van de experten van GALTIER International.
GALTIER International is de verbintenis van Expertises GALTIER Valorem om haar klanten dit zelfde prestatieniveau te bieden op internationale schaal.

Maatschappelijke zetel van Expertises GALTIER Valorem in België:

GALTIER Expertises N.V.: Tervurenlaan, 164 te B-1150 Brussel

Ondernemingsnummer of BTW-nr.: Expertises GALTIER Valorem : BE-0428.313.594

Informatie op www. galtier-expertises.com

Deze site is bedoeld om zoveel mogelijk personen snel en eenvoudig toegang te verlenen tot alle informatie in verband met de activiteiten van GALTIER Expertises n.v.. Ze wordt stelselmatig geactualiseerd. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie fout of onvolledig is. De gebruiker beseft dat elke informatie kan gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht.

De informatie op deze site is, behoudens uitdrukkelijk tegengesteld bericht, van algemene aard. Ze heeft dus geen betrekking op specifieke of persoonlijke situaties. Ze kan in geen geval beschouwd worden als juridisch, professioneel of persoonlijk advies voor de gebruiker. Als u persoonlijk specifiek advies wenst, nodigen wij u uit om contact op te nemen via het punt ‘contact’ in het menu.

GALTIER Expertise n.v. is in geen geval aansprakelijk voor het gebruik van op deze site geleverde informatie of voor de afwezigheid van specifieke informatie.

Niets op deze site mag begrepen worden als een aanbod om diensten te kopen of te verkopen, noch algemeen, om een contract te sluiten, behoudens uitdrukkelijke tegengestelde vermelding.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Met uw bezoek aan www. galtier-expertises.com, verleent u het recht om de gegevens die via deze site worden verzameld intern te gebruiken voor analyse of voor de promotie van de activiteiten van GALTIER Expertises n.v.


Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens), zijn de gegevens die u ons overmaakt bestemd voor de opvolging van uw aanvraag bij GALTIER Expertises n.v.. Deze informatie wordt aan geen enkele andere organisatie of geen enkel ander bedrijf overgemaakt.


Overeenkomstig de wet hebt u gratis toegang tot de gegevens die u betreffen en het recht om eventuele onjuistheden te verbeteren. Daartoe richt u zich tot GALTIER Expertises n.v., Tervurenlaan, 164 – B-1150 Brussel.

Zo ook, indien u van mening bent dat onze site dit privacybeleid niet naleeft, kan u contact met ons opnemen op bovenstaand adres

 

Beginselverklaring van geheimhouding en eerbiediging van de privacy.

Omdat de eerbiediging van uw privacy in onze ogen belangrijk is, wordt de site van GALTIER Expertises n.v. die deze verklaring van geheimhouding bevat, gestuurd door volgende principes:

a) GALTIER Expertises n.v. zal, wanneer ze informatie nodig heeft waarmee u zich kenbaar maakt of contact met u wil opnemen, u daartoe uitdrukkelijk om verzoeken. In het algemeen wordt deze informatie gevraagd wanneer u uw gegevens invult op het contactformulier.
In de mate van het mogelijke zal GALTIER Expertises n.v. u de middelen verschaffen om na te gaan of uw persoonlijke gegevens juist en up- to-date zijn.


b) GALTIER Expertises n.v. benut uw persoonlijke informatie voor het beheer van de automatische e-maildiensten die ze u aanbiedt.


c) GALTIER Expertises n.v. kan de persoonlijke informatie bekendmaken op verzoek van een wettelijke overheid of te goeder trouw in de mening dat deze actie vereist is om zich te schikken naar enige wet of regel die van kracht is, of om op te treden in een gerechtsgeding dat is aangespannen tegen GALTIER Expertises n.v. of tegen de site, om de rechten en goederen van GALTIER Expertises n.v. te beschermen en in uiterste omstandigheden, om op te treden teneinde de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van GALTIER Expertises n.v., van de site of van het publiek te beschermen.

Links

In het geval van links naar andere sites, kan GALTIER Expertises n.v. in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan, voor de fouten in de adressen van sites of voor de domeinnamen die erop vermeld worden.
GALTIER Expertises n.v. verleent de toestemming om zonder voorafgaande aanvraag, oppervlaktelinken (surface linking) aan te maken die verwijzen naar de homepage van www. galtier-expertises.com of naar gelijk welke andere pagina in haar geheel. Het aanwenden van eender welke techniek teneinde alles of een gedeelte van de site www.galtier-expertises.com op een website op te nemen en de correcte bron van informatie geheel of gedeeltelijk te verbergen, of aanleiding te geven tot verwarring over de bron van de informatie, vereist de schriftelijke toestemming van GALTIER Expertises n.v. Elke vraag in die zin dient te worden gericht aan GALTIER Expertises n.v., Tervurenlaan, 164 – B-1150 Brussel.

Intellectuele eigendomsrechten op de site en op de inhoud ervan

Alle rechten op de inhoud en de architectuur van www. galtier-expertises.com en met name, maar niet uitsluitend, op de foto’s, teksten, lay-out, tekeningen, logo’s, slogans en andere elementen van deze site zijn voorbehouden. Ze zijn beschermd door de nationale en internationale wetteksten en regelgeving. Elke bezoeker van de site is verplicht deze na te leven.
Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van GALTIER Expertises n.v. of van eventuele andere rechthebbenden, is elke reproductie, verhuur, uitlening, radioverspreiding of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en van de inhoud ervan, verboden, ongeacht het middel.

Technische problemen

GALTIER Expertises n.v. stelt alles in het werk om zoveel mogelijk onderbrekingen door technische problemen te vermijden. Ze wijst echter alle aansprakelijkheid af voor onderbrekingen van de diensten of andere technische problemen.